Geoenergi – förnybar energi!

När man pratar om solenergi som lagras i marken så är det en variant av förnybar energi och ingår i begreppet geoenergi.

Geoenergi är samlingsnamnet för energilagring i jord, berg samt i sjö. I huvudsak utgörs geoenergi av solenergi, som passivt lagras i mark och berg. Solenergin når längre ner i marken ä vad man kanske tror, ända ner till cirka tio meters djup. Där är temperaturen ungefär lika hög som årets medeltemperatur i luften.

På större djup ökar temperaturen gradvis tack vare värmen som alstras i jordens inre och som strömmar upp mot markytan – så kallad geotermisk värme.

Vanligt här i Sverige är att vi använder oss av bergvärme vilket företrädelsevis används av villor, men även större fastigheter kan med fördel använda sig av teknologin. Oftast borras det en brunn till 100-200 meters djup på den egna fastigheten varvid en slang förs ner. Med hjälp av köldbärarvätska i slangen hämtas värme upp från berggrunden.